oh freck, wat musse mir gudd sinn fir esou wéineg schlecht bei hinnen ewesch ze kommen...all di aner kréien der emer därmoossen laanscht d'Panz

chick'n.MO somewhat disagrees!
4th line: '...his own name' - mmmmmh, not quite right...
furthermore: the 'severe copyright' was detailed on the CD as: "Copéierschmutz"
hmmmmmh, so, did you really believe this?? WOW!
(never underestimate other people's belief system!)
 secondlast line: 'very low kept price' actually means 2000 cds for 'FREE'!)