CAUTION! SUBVERSIVE MATERIAL!

READ OR LISTEN AT OWN RISK!

 

This is the story of Jimmi Lee Wampach.
Played guitar very smooth but not on an Ampeg!
Buried in 1970, he stayed there in peace and love.
He didn't care anymore about people above.
But now, BETTENOM™ decided, to take him out.
Out of the grave, illegallegallegallegally for publicity.
They didn't know that Jimmi is still in the show
and there isn't missing much to make him

go-Go-GO: Jimmi BE GOOD


Well they got Jimmi out and drive him away
to the U. M. R. K., just for a day.
They lay him down on a Digital Refreshing Liposome Board...
really busy for a photo-super-session, oh have mercy Lord!
Leaving the room for a while, let the radio on...
oh, what the hell are they playin' there, it turns Jimmi on:
opening an eye or two and slowly gets up from the table...
escapes from the place, decided to eliminate the pitiable.

Mikee plays the c(r)oquette again on a Beat-it-abourg stage;
Jimmi Lee Wampach attacks from the front with a taring rage:
he comes very close,

bites off his nose

STERILOMANIAC - is out of function. 
 
 
 

*)

d'Geschicht vun deenen 2 Schwësteren...
di eng dovun, di konnt bis zwee zièlen

Jo mee dat aus dem FF! Ech hun en IQ, a wann nët OB, dann awer 1. FC!
Ech hun och en CX matt vill PS an dat ass OK! Mee ech hun och eng Schwëster:
hatt ka säin ABC ganz gudd...'t kritt den RMG a fiert BMW, 't huèt GMS a GSM,
't wunnt mam PVC am HLM - an dat ass OK!
't bezillt séng TVA, 't mëcht FKK, him gefällt den HIV um ARD an um RTL de BSE
an dat ass OK! PLO, CRS op VHS. PDG, LSD, SOS, RIP.
Matt CFL fiert hatt op SPA, iwert d'BRD an d'USA, do mëcht et säin CAP
bei der RAF, AEG oder dem MLF - an dat ass OK!


 


*) MIR waren di éischt...

 'mfg' vu fanta-4 war de remake
- iwert 65% vun de Wièder, esou guer ganz
Wendungen waren bei hinne genau di selwecht!
just: sie si Vullemetti'en...se coveren eis
a maache Milliounen...ëch hätt se sollten u'sichen,
mee ech sin fein!
 
 


 
 
 


  
 
 
 

Hey man, hey girl, hey 2nd class fan! Move your ass, this is not a Brass Band!
Now it's time to make up your mind: don't stay among the deaf and blind,
IT'S CRAZY! Indeed, but it's a fact: these fuckin' people don't react...
well if it's so, please let us know, we gonna stop the show!
OH NO, WE WON'T GO! Alright, don't bite! You know I like to have my little joke, hehe.
I HOPE YOU AIN'T FRIGHTENED BY THE DARK. Gimme a light, I really have a fancy for a smoke....

This is a short song, it won't be too long. Only 2 strophes, and then it's over.
Too short for dancing and for romancing; that was a fine rhyme, we're really good!

Schubijubidabadudldijubidubidabadudldibudldibadldibidldibadldi-boing!

Don't you like this song, what am I doing wrong? I'd really like to know what's going on :-)
Please stay awake until the break, there'll be some coffee and cake.
So now, do the rap, do the clap! Can anybody tell me where's the handicap?
Our band's complete and the sound's concrete, so move your feet to the funky beat!
I'M GIVIN' UP...ME TOO! In fact there's a missing link.
TIME TO STOP! 1, 2, I really have a fancy for a drink...

This was a short song, it was not too long. Only 2 strophes and almost over.
Too short for dancing and for advancing the science of dragging. Now it's too late!


  
 
 
 


Hey man...I'd like to have some French Fries and a big Coke.
Hi man, hi, I would like to have a Cheeseburger, some French Fries and a big Coke...
what? No, I said: I'd like to have a Giantburger, some French Fries and a big Coke...
little ketchup with it, please... What?...
Why don't you sell any Burgers? I thought it was Mac Dzzzzds over here, you know?!
Aah, just beside here, o. k. now I tell you this: so you got beer?
Yeah, you got beer. Yeah, I want a little beer...yes! What?
A beer, like a beer, like "to have a beer" fuckin' shit...I'm a sailor!
Sailin'over the ocean just to come in here...and you don't want to give me any beer?
Fuck man! Fuck! No I'm not drunk, man! Give me a beer,
don't mess around with me, come on...I said: I'm a sailor...
come on, please, just give me one little beer...and a big Coke...Heh?...
Man, you know where I'm coming from? You know from where I'm comin'?
You know how you're talkin' to me? Fuckin' shit, give me that bear now!

You know what? I'm gonna...I'm really angry about this...but...
I...I'm gonna kill you...I'm....give me that bear...he won't give me anything...
hey man, you can't do that to me, I mean...hey, are you listening to me, come back here!!
I want a beer, man! For God's sake! I really gonna kill you...
I have to do it...what?...what? No, not on me...no, no, no...aaaah, fuck, aaaaaoh.
It's alright, I don't want no beer anymore! O. k. I'm leavin', bye!
Yes, yes, I know, I'm drunk, I'm drunk. Good bye,
see you later and all that fuckin' shit...what? Aaoh...no!...watch out!


  
 
 

Louis-Louise, you gotta go...Louise-Louise, you gotta know...
Some days ago the Chickendales, cocktails as long as Minke Whales,
came so strong that Louise XIV straddled her legs with no remorse:
Louis-Louise, you gotta go!
They fucked you up until the end...that's what you needed to fill your gland.
But now it's over with Cathorse Louise and all she does: Eternal Freeze.
Plastic-Louise...you gotta freeze!

Antifreeze...Dentifreeze...Easternfreeze...Coolfreeze - too freeze!


  
 

Everybody {['s] (k) no (w) s [e] (this)} is not heaven!

 
 
 
 
 
 

J'VAIS BIEN...ETTO MOINS!

Mon sale ami est si ravi au lit.
Depuis qu'elle est morte, Adèle, j'tends plutôt vers Michel.
N'est-ce pas gai, dis? J'adore ses jambons de charme -
Mozart est là - mais il les cache à tort.
Tu en as marre, Etto, tu t'plains qu'elle passe, ta vie?
Quand même, t'as la télé. Et puis, quelle Porsche t'as.
Pépère, honi sois-tu, t'as Paul en ta faveur. Il décapite sa marguerite:

«Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout.»

Etto, non, tu as tort, t'es l'initié! Et parmi ceux qui en tirent profit,
arrête de plaindre les agneaux qui bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêlent.


  
 
 
 

I do this'n I do that...an'I smoke a cigarette,
tryin'to push out what's inside and needs to get out
to make room for what's outside and wants to come in:
oh, what a job, it doesn't work!

I am on the wrong course, definitely lost the North!
Better lay down to sleep until easier times come,
'cause if it goes on like that, I'll throw the sticks to the drum:
Oh what a shame, shit! It doesn't work.

Someone had a good idea...hurray, now I see clear.
Imagine a house with both a front and back door,
I let things go through, so they don't block me no more.
But oh, what a draught! I have been bluffed!
 
 
 
 
 
 
 

LUXUS wëlt dozou beidro'en,
datt di Jéinisch Sprooch erhale bleift...
dofir hei, matt Iwersetzung, den
 


= Danz
 

Span op d'Kléck et hockt jus Téckerchen,
dock mer Scheifléken matt den Trëttléken.
spanen=kucken, Kléck/Téckerchen=Auer, hocken=sin, jus=10,
docken=gin, Schéifléken/Trëttléken=Strëmp/Schong

Fellekeschnall well ech hu Fock,
d'Schackelcher schmonk net wi beim Schnock.
Felleken/Schackelcher(schnall)=Gromperen(zopp),
Fock=Honger, schmonk=fett, Schnock=Polizist

Stéck mer Kitten, dock mer Bich,
Quatz, Masommen a boren Droot.
stécken=gin, Kitten/Bich/Quatz/Masommen/boren Droot=
Mënz/Goss/Péil/Spéin/Wäck/Knäpp/Mécken

Kee Wëllem, bäis Wintës an déng Kloft,
schéiwe Plattféissen, daat get doft!
Wëllem=Sou, Wintës=20F/Gold, Kloft=Kleedong,
Plattféisse schéiwen=danze goèn, doft=gudd/schéin

Zwëss, kimmel, dolles Gendaarm,
stomps de, kriss de de Schneiwert gekufft!
zwëss, kimmel, dolles=2, 3, 4, Gendaarm=Drëppche vum Sou,
stompen=streiden, Schneiwert=Gesiicht, kuffen=schloèn

Blo'en, Péckes, Schnick a Schnorres,
Klénkert kuff d'Schmull an dibber nobes.
Bloèn/Péckes/Schnick/Schnorres=Drëpp, Klénkert=Sabbeler,
Schmull=Mond, dibber nobes=so naischt

Hëpp an de Klanner, de Glopopsiechter,
Schmuèrgel an d'Schnut, da schiben ech,
Klanner=Kostümm, Glopopsiechter=Zylinderhutt,
Schmuèrgel=Päif, Schnut=Schnëss, schiben=fortgoèn

quant gewammescht de Grandische flanzen,
Plattféissen, datt d'Knutse jenssen.
gewammescht=gekleed, Grandische flanzen=bretzen,
Plattféissen=danzen, Knutsen=Schanken, jenssen=jéimeren

eng Moss, e Keff wi eng Drecksbratschel,
Schmuckert, Schmus, Plattféis-Watschelwatschel
Moss=Fra, Keff=Hënner, Drecksbratschel=Int,
Schmuckert=Kuss, Schmus=Geschwätz

eng quant Schéck mee hockt eng Kläftchen,
span säi Knëff soss schuppt dech de Stäppchen!
quant=schéin, Schéck=Nuès, Kläftchen=Klaatsch, Knëff=staarke Jong,
schuppt dech de Stäppche=hëlt dech der Deiwel

Dee Schnuffert mer de Kis gezoppt,
hu missen diichten fir all Gendaarm.
Schnuffert=Déif, Kis=Geldbeidel,
zoppen=klauen, diichten=heeschen

Deen do net stompt hockt stapp a Schautert,
dee stroumt sott, Schmuckert gouf jaukert!
stapp=liichtsënnech, schautert=geckech,
stroumen=lafen, sott=domm, jaukert=deier

knaus du deen Hautz, so, du klont? Schuff dech!
Schaipche schefft Batze vun nobes.
Kenns du dee Mann/Papp/Bauer? Du schmuddelech Fra, pass op!
Aaremséileje Kärel versteet guèr naischt

Am Raipert de Kittenilles geschnufft,
mam Reedel em quant de Stuurz gekufft.
Raipert=Täsch, Kittenilles=Portmonni, Reedel=Staang, Stuurz=Kap

"Bachel net, jenss net, dock méng Kitten,
da schéif swënns soss hocks de pleiten!"
baachelen=pissen, schéif swënns soss hocks de pleiten=
ma dech ewech soss bass de doud

Am Pokes de Poufert spant e mech stappes,
mee deem Fitschert wibbelt de Wappes.
Pokes=Täsch, Poufert=Revolver/Flënt, stappes=verbassen,
Fitschert=dreckeje Schmeechler

Oh mäin Hibbes, ooh mäi Kibbes,
ech hocke schlommeren, du hoù're Schask.
Hibbes/Kibbes=Kapp, schlommeren=schlofen, Schask=Soff

Holter, Schontkéckert, schmonk mer de Gatt,
scheffe Schaufel, Schineejel schéif quant...
Meeschter, Drecksak, leck mech am Keff, et geet mer schlecht,
Schineejel=Aarbecht, schéif quant=äddi


  
 
 


Johny Chicago was
originally released
on Andy Bausch's
"Soundtrax" - 1991
recorded on a Clarion
4/Track Cassette-Deck

feat. Ralph
Schiltz on Strat

 

litteldéi - littelléi - littelléidislittellei

déilileilitteldei - littelléidididdeldei


Den Hämmelsmatsch gouf matt
original Uèlzechtswaaßer® geguèrjelt,
d'Bluttsëffer nach drann!
 

Merci: Alain de Ron, Peter Gorges, P.K. (C.N.N.), Jos. Tockert, Monty Python...

Copyright on all "fausti"-pictures owned by Luxus and Nancy Hoffman


 
*)this music is so deep that even KOJAK would struggle to get to the bottom of it.